مرور دسته

اقتصاد

آمار‌ها نشان می‌دهند که حدود ۳۰ درصد از ایرانی‌ها زیر «خط فقر مطلق» قرار دارند

فقیر شدنِ ایرانی ها، با ایران چه می‌کند؟

شاخص‌ها و آمار‌های مختلف نشان می‌دهند که ما ایرانی‌ها روز به روز فقیرتر می‌شویم. همین اواخر، رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی…